Struktura własnościowa i majątek

Wersja archiwalna z dnia 12.07.2018
Struktura własnościowa jednostki - EMAG jest państwową jednostką organizacyjną nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw informatyzacji.

Majątek jednostki - składniki oraz ich wartość netto według sprawozdania finansowego za 2017 r.

Wartości niematerialne i prawne 184 955,38
Rzeczowe aktywa trwałe 8 711 845,92
1. Środki trwałe 8 711 845,92
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 147 821,57
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 624 867,41
c) urządzenia techniczne i maszyny 3 715 895,20
d) środki transportu 21 948,82
e) inne środki trwałe 201 312,92
2. Środki trwałe w budowie 0,00
Należności długoterminowe 375 810,40
Inwestycje długoterminowe 2 533 887,35
1) Nieruchomości 574 996,12
2) Długoterminowe aktywa finansowe 1 958 891,23
Razem 11 806 499,05


Więcej informacji w tym zakresie jest opublikowanych na stronie bip ministra nadzorującego
Podpisał: Beata Zasada
Dokument z dnia: 12.07.2018
Dokument oglądany razy: 4 892
Opublikował: Beata Zasada
Publikacja dnia: 12.07.2018
 
wydruk z dnia: 24.08.2019 // bip.ibemag.pl