Organy statutowe

Wersja archiwalna z dnia 12.07.2018
Organami statutowymi instytutu są: dyrektor i rada naukowa.

1. Dyrektor m.in.:
 1. ustala plany działalności instytutu;
 2. realizuje politykę kadrową;
 3. zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia instytutu na realizację jego zadań statutowych,
 4. odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej instytutu;
 5. reprezentuje instytut;
 6. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania rady naukowej.
Dyrektora Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG powołuje minister sprawujący nadzór nad tą jednostką. 

2. Rada Naukowa EMAG m.in.:
 1. uchwala statut Instytutu EMAG;
 2. opiniuje regulamin organizacyjny określający strukturę organizacyjną Instytutu EMAG;
 3. opiniuje kierunkowe plany tematyczne badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych Instytutu EMAG, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonywania zadań;
 4. opiniuje kwalifikacje osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonuje okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników.

 5. W skład Rady Naukowej Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, w liczbie 16 członków, wchodzą:
  1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu EMAG, w liczbie 8;
  2) osoby spoza Instytutu EMAG, powołane przez ministra nadzorującego, w liczbie 8.
  Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

  Więcej informacji zawiera ustawa o instytutach badawczych dostępna tutaj
Podpisał: Beata Zasada
Dokument z dnia: 12.07.2017
Dokument oglądany razy: 6 733
Opublikował: Beata Zasada
Publikacja dnia: 12.07.2018
 
wydruk z dnia: 13.07.2020 // bip.ibemag.pl