mapa strony   |   kontakt   |

Struktura własnościowa i majątek

Wersja archiwalna zmieniona dnia 16.04.2019
Instytut Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ jest jednostką badawczo-rozwojową, nastawioną na rozwój nowych technologii poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem, w zakresie rozwoju nauki, transferu technologii i innowacyjnej gospodarki, nadzorowaną przez Prezesa Centrum Łukasiewicz. Działaność Instytutu jest przedmiotem ewaluacji przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, przeprowadzanej nie rzadziej niż raz na 4 lata.

Majątek jednostki - składniki oraz ich wartość netto według sprawozdania finansowego za 2017 r.

Wartości niematerialne i prawne 184 955,38
Rzeczowe aktywa trwałe 8 711 845,92
1. Środki trwałe 8 711 845,92
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 147 821,57
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 624 867,41
c) urządzenia techniczne i maszyny 3 715 895,20
d) środki transportu 21 948,82
e) inne środki trwałe 201 312,92
2. Środki trwałe w budowie 0,00
Należności długoterminowe 375 810,40
Inwestycje długoterminowe 2 533 887,35
1) Nieruchomości 574 996,12
2) Długoterminowe aktywa finansowe 1 958 891,23
Razem 11 806 499,05Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Beata Zasada
Dokument z dnia: 16.04.2019
Dokument oglądany razy: 5 088
Opublikował: Beata Zasada
Publikacja dnia: 16.04.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl