mapa strony   |   kontakt   |

Struktura własnościowa i majątek

Wersja archiwalna zmieniona dnia 22.08.2019
Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz jest jednostką badawczo-rozwojową, nastawioną na rozwój nowych technologii poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem, w zakresie rozwoju nauki, transferu technologii i innowacyjnej gospodarki, nadzorowaną przez Prezesa Centrum Łukasiewicz. Działaność Instytutu jest przedmiotem ewaluacji przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, przeprowadzanej nie rzadziej niż raz na 4 lata.

Majątek jednostki - składniki oraz ich wartość netto według sprawozdania finansowego za 2018 r.

Wartości niematerialne i prawne 9 378,40
Rzeczowe aktywa trwałe 7 592 810,40
1. Środki trwałe 7 565 510,16
a)grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 110 273,14
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 327 335,94
c) urządzenia techniczne i maszyny 2 948 571,25
d) środki transportu 11 818,66
e) inne środki trwałe 167 511,17
2. Środki trwałe w budowie 27 300,24
Należności długoterminowe 93 952,60
Inwestycje długoterminowe 2 254 700,81
1) Nieruchomości 595 809,58
2) Długoterminowe aktywa finansowe 1 658 891,23
Razem 9 950 842,21

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Beata Zasada
Dokument z dnia: 22.08.2019
Dokument oglądany razy: 5 774
Opublikował: Beata Zasada
Publikacja dnia: 22.08.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl